หน้าหลัก ข้อมูลทั่วไป ทำเนียบ กระดานสนทนา สมุดเยี่ยม  

โครงการเยาวชนสัมพันธ์ห่างไกลยาเสพติด       เด็กและเยาวชนเป็นกำลังที่สำคัญในอนาคต  ซึ่งในการแพร่ระบาดของยาเสพติดยังมีอยู่มาก  เนื่องจากครอบครัว สภาพแวดล้อมชุมชน บางแห่ง  ไม่สามารถปลูกฝังค่านิยม ความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดได้มากนัก ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กและเยาวชนมาก    การที่จะให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้ห่างไกลจากยาเสพติดได้นั้น จะต้องเริ่มที่การสร้างจิตสำนึกให้เกิดขึ้น  และจะต้องสร้างค่านิยมในการต่อต้านยาเสพติดให้บรรลุผล  สถานีตำรวจภูธรตำบลนาดินดำ  ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ป้องกันและปราบปราม  สกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติด  จึงได้จัด อบรม  "โครงการอบรมผู้นำเยาวชนเฝ้าระวังยาเสพติด " ขึ้นโดยมีกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างสรรค์ให้แก่เด็ก  เยาวชน  และประชาชนทั่วไป  ในการร่วมเล่นกีฬา  นันทนาการ ร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และให้เด็กและเยาวชน  ได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อเป็นการป้องกันเด็กและเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบให้ห่างไกลจากยาเสพติด
ประมวลภาพโครงการอบรมผู้นำเยาวชนเฝ้าระวังยาเสพติด


 
นายอำเภอเมืองเลยเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
โครงการอบรมผู้นำเยาวชนเฝ้าระวังยาเสพติด วันที่22 มี.ค.2550
ณ.วัดป่ากวนผาล้อม บ้านเพีย ต.น้ำสวย อ.เมือง จว.เลย

    
           

  พ.ต.ท.พงศ์ศิริ  เพ็ชรหว้าโง๊ะ รอง ผกก.หน.สภ.ต.นาดินดำ
ให้ความรู้เรื่องกฎหมายทั่วไป แก่เยาวชนผู้เข้ารับการอบรม

                                             

 

ผู้เข้าอบรมละลายพฤติกรรมทำความรู้จักซึ่งกันและกัน

 

 

                                                                                                                                                                                                                    
อ่านต่อสถานีตำรวจภูธรนาดินดำ**อำเภอเมือง**จังหวัดเลย**โทร.042-072449
[email protected]